Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A/ Úvodní ustanovení:

1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 56178 od dne 3.12.1997.

2/ Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi firmou Gravo Tech s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. 

3/ Účinnost všeobecných obchodních podmínek pro daný zakázkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká:

 1. a/ akceptací objednávky kupujícího firmou Gravo Tech s.r.o.
 2. b/ uskutečněním přímého odběru zboží kupujícím v provozovně prodávajícího
 3. c/ předáním zboží prvnímu dopravci podílejícímu se na dopravě zboží ke kupujícímu
 4. d/ uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a firmou Gravo Tech s.r.o.

B/ Objednání zboží:

1/ Objednání dodávky zboží provádí zákazník prostřednictvím objednávky obsahující: název výrobku ( objednací číslo ), požadované množství ( požadovaný rozměr ), požadovaný termín dodání, místo dodání ( případně způsob dopravy ), název a sídlo kupujícího, IČO, DIČ a jméno osoby oprávněné jednat jménem kupujícího ( včetně telefonického či e-mailového spojení ).

2/ Objednání zboží provádí kupující zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu je považována i objednávka doručená faxem nebo e-mailem. U objednávek přijatých telefonicky nebo SMS zprávou nepřejímá firma Gravo Tech s.r.o. odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

3/ objednávka se považuje za přijatou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, případně odesláním nebo předáním zboží.

4/ Firma Gravo Tech s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím doplnění údajů definovaných v odstavci B/1, případně dalších údajů nutných k vyřízení objednávky.

5/ Firma Gravo Tech s.r.o. je oprávněna odmítnout objednávku, pokud: a/ kupující požaduje v objednávce nereálný termín dodání zboží b/ je objednávka v rozporu s obchodní politikou firmy Gravo Tech s.r.o. c/ prodávající eviduje u kupujícího fakturu nezaplacenou v termínu splatnosti.

C/ Místo a termín dodání zboží:

1/ Místem dodání zboží je provozovna firmy Gravo Tech s.r.o. viz A/1.

2/ Zboží se považuje za dodané kupujícímu: a/ okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím b/ okamžikem předáním zboží prvnímu dopravci podílejícímu se na přepravě zboží

3/ K převzetí zboží je oprávněna pouze osoba určená kupujícím, případně kupujícím pověřená k přepravě zboží.

4/ Je-li na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jiné místo předání zboží, než je provozovna prodávajícího, přechází riziko poškození nebo ztráty zboží na kupujícího okamžikem předání zboží na sjednaném místě dodání. Kupující jen povinen poskytnout prodávajícímu náležitou součinnost při dodání zboží, zejména být na sjednaném místě včas a v případě potřeby být vybaven potřebnou manipulační technikou.

5/ V případě nepřevzetí zboží hradí kupující veškeré náklady spojené s přepravou nepřevzatého zboží zpět prodávajícímu.

D/ Cena zboží:

1/ Kupní cena zboží je stanovena aktuálně platným a veřejně přístupným ceníkem firmy Gravo Tech s.r.o..

2/ Firma Gravo Tech s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím

3/ Kupní ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují náklady spojené s dopravou zboží ke kupujícímu.

E/ Platební podmínky:

1/ Kupní cena je splatná zpravidla jednorázově v plné výši před nebo při dodání zboží kupujícímu. Úhrada kupní ceny je možná v hotovosti, případně na základě prodávajícím vystavené proformafaktury bezhotovostním převodem na účet firmy Gravo Tech s.r.o..

2/ Po provedení úhrady vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

3/ Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 18 % p. a. z dlužné částky.

F/ Výhrada vlastnictví:

1/ Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny prodávajícímu. Výjimkou je situace, kdy je celá kupní cena včetně DPH zaplacena před předáním zboží. V takovém případě přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem předání zboží ( viz odstavec C/2 ).

2/ V rámci stanovené výhrady vlastnictví je firma Gravo Tech s.r.o. oprávněna v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v částce nebo v čase požadovat vrácení dodaného zboží zpět do firmy Gravo Tech s.r.o., a to na náklady kupujícího s tím, že kupující se nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny, dokud nevrátí zboží do firmy Gravo Tech s.r.o..

3/ Okamžik převodu vlastnictví může být upraven např. kupní smlouvou sepsanou mezi prodávajícím a kupujícím.

G/ Záruka:

1/ Na dodané zboží poskytuje firma Gravo Tech s.r.o. záruku za jakost s tím, že záruční doba je 6 měsíců ( není li stanoveno jinak ). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání zboží kupujícímu.

2/ V případě výskytu vady zboží v záruční době je kupující povinen tuto vadu v záruční době písemně reklamovat u firmy Gravo Tech s.r.o..

3/ Firma Gravo Tech s.r.o. zpravidla do 30 dní od převzetí písemné reklamace posoudí kupujícím reklamované vady zboží. Je-li reklamace uznána za důvodnou, firma Gravo Tech s.r.o. podle svého uvážení:

 1. a/ opraví zboží
 2. b/ poskytne kupujícímu nové zboží ( proti vrácení zboží reklamovaného )
 3. c/ poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

4/ Poskytnutá záruka se nevztahuje na:

 1. a/ vady zboží spočívající v odchylce v barvě, formátu či kvalitě, nevylučující užití zboží k obvyklému účelu
 2. b/ vady zboží způsobené neodbornou manipulací, neodborným užíváním, nevhodným skladováním, poškozením - a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání kupujícího, či třetí osoby
 3. c/ vady zboží, které byly důvodem poskytnutí slevy z kupní ceny zboží
 4. d/ vady zboží, vzniklé v důsledku působení vyšší moci

H/ Odpovědnost za škodu:

1/ Firma Gravo Tech s.r.o. je povinna v maximální možné míře předcházet vzniku škod na straně kupujícího

2/ Firma Gravo Tech s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, neoprávněného zákroku, mechanického poškození, nebo užití vadného zboží.

 • a/ kupujícím, pokud firma Gravo Tech s.r.o. neplní termín dodání zboží o více než 14 dní od potvrzeného termínu
 • b/ prodávajícím, pokud je kupující o více než 14 dní v prodlení s platbou c/ prodávajícím, pokud není možné z důvodů na straně kupujícího realizovat dodávku zboží.
 • J/ Závěrečná ustanovení:

  1/ Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 01.01.2004, a jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a firmou Gravo Tech s.r.o. ve smyslu ustanovení uvedených v odstavci A/3 těchto podmínek.

  2/ Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy platnými ustanoveními právního řádu ČR.

  Dodací podmínky

  A/ Příjem objednávek

  1/ Objednávky jsou přijímány v:

       a/ sídle firmy Gravo Tech s.r.o.
  Platanová 665
  Benátky n. J. II.
  294 71

  provozní doba:
  Tel/fax:


  ADSL:

  e-mail:

  pondělí až čtvrtek
  pátek
  ++420 326 362 330
  ++420 326 362 811

  ++420 326 362 346

  zc.hcetovarg@dohcbo

   6:30 až 17:00
   6:30 až 15:00

      b/ Informace o produktech: www.gravotech.cz

  2/ Vyřizování objednávek se řídí pravidly uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách 3/ Běžné objednávky jsou vyřizovány:

  1. a/ při osobním odběru na počkání 
  2. b/ poštou – při přijetí objednávky do 11.00 hod týž den, jinak druhý den 
  3. c/ spedicí dle dohody d/ rozsáhlé zakázky dle dohody e/ stroje dle dohody

  4/ Zboží je rozesíláno:

  1. a/ poštou obchodním nebo profi balíkem na dobírku
  2. b/ spediční službou dle dohody
  3. c/ rozvoz zaměstnancem dodavatele dle dohody

  5/ U objednávek přijatých telefonicky nebo SMS zprávou nepřejímá firma Gravo Tech s.r.o. odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

  B/ Dělení deskových materiálů:

  1/ Materiály jsou děleny na základě rozměrů uvedených v objednávce. Veškeré rozměry pro dělení požadujeme uvádět v mm. V případě uvedení rozměru v jiných jednotkách než v mm nebude brán na případné reklamace zřetel.

  2/ Materiály, které mají brus nebo léta jsou děleny vždy tak, že léta nebo brus jsou rovnoběžně s delší

  hranou desky, není-li odběratelem výslovně požadováno jinak. Výjimkou je manipulační řez 1/4 desky.

  3/ Minimální odebírané množství materiálu je u desek 1/4, není-li dohodnuto jinak.

  4/ Podrobnosti týkající se dělení materiálů jsou uvedeny v kapitole „Deskové materiály“.

  C/ Slevy na deskový materiál:

  1/ Slevy poskytované při jednorázovém nákupu materiálů: nad 10.000,- Kč 5%

  nad 30.000,- Kč 7% nad 100.000,- Kč 10%

  2/ Při větších nebo stálých odběrech si firma Gravo Tech s.r.o. vyhrazuje možnost stanovení individuálních cen.

  3/ V případě nároku na různé slevy je poskytnuta sleva vyšší, slevy se nesčítají.

  4/ Při objednání deskových materiálů nad 3000,- Kč je balné ZDARMA.

  5/ Při objednání deskových materiálů nad 5000,- Kč je balné i dopravné ZDARMA (po ČR).

  D/ Technické údaje:

  1/ Základní technické údaje jsou uvedeny na: www.gravotech.cz

  2/ Podrobné technické údaje jsou k dispozici na vyžádání v sídle firmy.


  AKTUALITY

  Road Show na Slovensku

  přidáno 16.4.2019

  Vážení obchodní partneři, tímto Vás zveme na tradiční předváděcí akci, kterou pořádáme každým rokem na Slovensku. Budou předvedeny stroje francouzských značek Gravograph a Technifor, SW vybavení, spotřební materiály apod., prostě vše související s obtížně smazatelným značením.

  Otervírací doba na konci roku 2018

  přidáno 18.12.2018

  Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2018 a chtěli bychom Vás informovat o uzavření naší firmy v posledních dnech roku 2018 a to 27.12, 28.12 a 31.12. a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2019.

  ..více aktualit
  NABÍDKA